O škole

O škole

Abertamská základka

 

Škola se nachází v Krušných horách v severozápadní části města Abertamy, 50 m od hlavní silnice. Její součástí je školní jídelna a školní družina, které jsou umístěny v druhé budově školy. Od roku 2010 je sloučena s mateřskou školou.

Základní škola Abertamy má dvě budovy – budovu školy a budovu školní družiny a jídelny. Ač se jedná o historickou budovu, využití pastelových barev, celkové uspořádání a výzdoba jsou laděny tak, že interiér školy působí velmi pozitivně, teple, útulně, příjemně.

 

Materiálně technické vybavení

Výuka probíhá v učebnách, z nichž některé jsou odborné - počítačová učebna, učebna multimediální výchovy. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi, koberci a postupně novým nábytkem. Pro zkvalitnění výuky byly do učeben nainstalovány dataprojektory, byly zakoupeny notebooky a PC, dále multifunkční zařízení – skenner, tiskárna, kopírka a výkonná kopírka, to vše pro potřeby pedagogů a žáků. Učebna multifunkčních médií je vybavena interaktivní tabulí. Interaktivní tabule je i ve třídě, která se nachází v přízemí. K výuce slouží i samostatná knihovna. Součástí budovy školy je malá tělocvična. Dalším sportovním zázemím je multifunkční školní hříště, jehož rekonstrukce byla dokončena v roce 2009, kde lze hrát kopanou, nohejbal, volejbal, házenou, tenis a další aktivity. Ke škole patří i velká zahrada. Školní družina využívá pro svoji činnost prostornou třídu a hernu.

Materiálně technické vybavení školy se rok od roku zlepšuje. Postupně jsou dokupovány výukové programy na český jayk, matematiku, prvouku, angličtinu atd.. Internet je zaveden v budově ZŠ i v budově ŠJ a ŠD. Škola je postupně vybavována novými moderními pomůckami a hrami. Žáci mají k dispozici dva televizory, videa, DVD, meotary, fotoaparáty, PC, tablety, každá třída i školní družina má vlastní radiomagnetofon. Obsáhlé vybavení máme také pro hudební výchovu - Orffovu školu ( dětské hudební nástroje ), kytaru, klavír, metalofony a xylofony. Pro podporu výuky byly provedeny polepy schodů - učivo českého jazyka a matematiky, v tělocvičně byly umístěny tabule s názvoslovím TV.

Učebny školy i školní družina jsou upravené, vymalované pastelovými barvami a nátěry, stěny ve ŠD a schodiště ŠD je obložené palubkami, schodiště školy a jedna třída mají stěny obloženy jekorem, na který se vystavují výkresy žáků. V roce 2009 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení školy a ŠD, zárověň byla položena dlažba na chodbě a schodišti ŠD. Postupně se v učebnách vyměňují podlahové krytiny.

V rámci zlepšování materiálního zázemí byla provedena výměna plynových kotlů školy a vstupních dveří.

 

Stravování

Školní kuchyně zabezpečuje chutné a pestré obědy, jejich součástí jsou často přílohy – domácí koláče, buchty, perníky, ovoce, zelenina, šlehané tvarohy a další dobroty. Jídelna byla vybavena novými stoly a židlemi v pastelových barvách.

 

Vzdělávání, volnočasové aktivity

Výuka žáků probíhá širokou škálou metod s využitím moderních tecnických pomůcek tak, aby byla pro žáky co nejpřítažlivější. Pedagogové si pro svoji práci doplňují vzdělání a zúčastňují se dalších vzdělávacích kurzů, aby mohli se žáky pracovat na vysoké odborné úrovni. Velmi přítažlivou nabídkou ve výchově a činnosti dětí je školní družina, která svým rozmanitým programem zabezpečuje kvalitní naplňování volného času žáků. Své zájmy mohou žáci realizovat i v několika zájmových kroužcích, které se obměňují dle zájmů dětí a ve výuce hry na hudební nástroj ( spolupráce se ZUŠ Ostrov).

Všichni zaměstnanci školy se snaží o vytváření co nejlepších podmínek, příjemného prostředí a atmosféry, aby se všichni malí školáčci cítili dobře a na školu rádi vzpomínali.

 

Integrace

Školu navštěvují integrovaní žáci, kteří jsou velmi dobře začleňováni do kolektivu. Pedagogové pro ně zpracovávají individuálně vzdělávací plány, je jim věnován individuální přístup. Pro tyto žáky jsou prováděny nápravy jejich případných vad dle doporučení PPP K. Vary, škola zabezpečuje pro tyto žáky i vhodné pomůcky.

 

A co je největší předností školy?

 • maximální pobyt na čerstvém vzduchu – zahrada, hřiště, lesy, výlety do okolí

 • přestávky a činnost ŠD při příznivém počasí na školní zahradě a hřišti

 • výchova ke vztahu k přírodě, ekologii - výlety, spolupráce na údržbě lesů, běžeckých a cyklystických tratí, kvalitní envirometální výchova ( třídění odpadů, ochrana životního prostředí), zdarma návštěva ekologických zařízení

 • individuální přístup k žákům – nižší počty žáků, práce se žáky se SPU, se zdrav. postiženými

 • intenzivní spolupráce s PPP – odborné konzultace k problémům žáků, zajišťování odborných vyšetření, účast PPP při zápisu do 1. tříd - testy zralosti, poradenská činnost, termíny vyšetření

 • spolupráce s MŠ na přípravě předškoláků pro úspěšný vstup do první třídy, účast předškoláků na výuce

 • příprava na přijímací řízení na nižší stupeň gymnázií 

 • doučování - pomoc slabším žákům

 • úspěšnost v přijímacím řízení na nižší stupeň gymnázia

 • zvýhodněné lyžařské kurzy

 • výuka na hudební nástroje v budově školy ( spolupráce se ZUŠ Ostrov) - minimální cena

 • ŠD - pestrá činnnost, kola, boby, výlety, akce, soutěže, TV, DVD, tablety

 • akce Školní mléko – nákup za zvýhodněné ceny mléčných produktů, svačin

 • akce Ovoce do škol – 1x za 14 dní zdarma vitamínové produkty – zelenina, ovoce, juice

 • velký výběr zájmových kroužků

 • prezentace žáků na veřejnosti – pouť, rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků, výstavy žákovských prací....

 • úspěšná účast na soutěžích – sport, umění ( Hv, VV)

 • podpora a spolupráce MÚ Abertamy při zajišťování nadstandartních akcí

 • školy v přírodě, výlety, plavecké kurzy, akce pro žáky za minimální ceny

 • pomůcky, vybavení žáků (sešity, výtvarné potřeby,...) – po domluvě lze objednat prostřednictvím školy

 • poradenská činnost prostřednictvím výchovného poradce a pedagogických pracovníků ( SPÚ, zdravotní postižení, výchovné, výukové, sociální problémy, přijímací řízení na nižší stupeň gymnázia)

 • spolupráce s rodiči a institucemi ( PPP, SPC, ZUŠ, PČR ČR, OSPOD, horská služba, MÚ,...)

 • účast na projektech, které jsou přínosem pro žáky - finanční a výukové zabezpečení z projektů EU, které vedou k lepší vybavenosti školy, pomoci žákům  - doučování

 • škola zabezpečuje logopedickou pomoc

 

Krédo školy

Krédem školy je nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově, vzdělávávání a volnočasových aktivitách, které povedou k rozvoji osobnosti dětí, našich žáčků.