Projekty

Projekty

Naše škola se může svým zaměřením právem řadit mezi moderní a po technické stránce dobře vybavené školy. Níže uvádíme detailnější informace o právě probíhajících, či již v minulosti ukončených projektech. Granty a dotace jsou pro nás jednou z hlavních priorit, proto neustále pracujeme na podávání dalších žádostí, které by pomohly nadále modernizovat naší školu a výuku.

 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

 

 

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů

v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy

02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

 

 

Příjemce dotace:

Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary

 

Název projektu:

OP JAK - Šablony I - ZŠ a MŠ Abertamy

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000458

 

Období realizace:

1.9.2022  –  31.8 2025

 

Hodnota dotace:

795.116 Kč

 

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

 

 

 

 

Obsah obrázku text, svícen, rošt

Popis byl vytvořen automaticky

OPJAK.cz

MSMT.cz

 

 

 

 

Projekt O2 Chytrá škola


Podpořená částka: 83 990 Kč
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je zásadní změna v postoji k digitálním technologiím během pobytu na naší ŽS (tedy nejen ve výuce, ale také o přestávkách a v družině) a doma, a to jak u dětí, tak rodičů a našich paní učitelek. Prvotní impuls musí vést z řad pedagogického sboru, který v tuto chvíli ani netuší, jaké změny je potřeba iniciovat a jaké možnosti má k dispozici. Proto jsme nasmlouvali externí partnery, kteří nás, naše žáky a rodiče vyškolí, jak k digitálním technologiím přistupovat, jak se vyhnout nebezpečí spojenému s jejich používáním; a jak/jestli mají rodiče regulovat čas u nich strávených. Pro děti, rodiče a pedagogický sbor je připravena řada workshopů a přednášek, které se budou týkat využívání digitálních technologií všeobecně, ale také bodyshamingu a nebezpečí na sociálních sítích, používání mobilních telefonů ve volném čase a ve škole při výuce a mnoho dalších. Pro děti z projektu nakoupíme výukový software Minecraft Education Edition, kterým - jak věříme - pomůžeme dětem udělat výuku zajímavější a zábavnější.

 

Doba trvání projektu: 1.2.2023-30.11.2023, od února do června bude probíhat řada tematických workshopů pro žáky ZŠ, rodiče a pedagogický sbor, pro bližší informace prosím sledujte aktuality zde na webových stránkách a facebook školy


Místo realizace projektu: přednášky se uskuteční po zveřejnění na našich webových stránkách a facebooku ve škole v Abertamech

 

    Projekty

 

Projekt „Vysaďme si les ve školce a ve škole“


Podpořená částka: 87 184 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je dětem představit celý proces přírodních funkcí lesa přiměřeně jejich věku. Především jim ukázat, že kvalita životního prostředí není vůbec samozřejmá. Společně vybereme z nabízených druhů stromů, aktivně se zapojíme do výsadby a budeme se o zasazené stromy starat.
Doba trvání projektu: 1.2.2023-31.8.2023, realizace výsadby proběhne pravděpodobně v květnu (s ohledem na stav půdy po zimě)
Místo realizace projektu: školní a školková zahrada

 

           Projekt "Sněhulákiáda"                             Projekt "Sněhulákiáda"

 

EU peníze školám

V minulosti se naše škola zúčastnila celorepublikového projektu EU peníze školám.

Cílem projektu bylo zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt přinesl škole nejen peníze na oddělenou výuku ve spojených ročnících, ale i finanční prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků a na vybavení školy - moderní techniku, výukové programy, pomůcky.

 

V současnosti se podařilo zapojení do projektů:

 

 logo EU Školní projekty

Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov

ZŠ a MŠ Abertamy se v červnu 2014 zapojila do projektu „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ spolufinancovaného z prostředků ESF.  Příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je město Ostrov. Do projektu je zapojeno deset základních škol z oblasti obce s rozšířenou působností Ostrov (ORP Ostrov). Dále jsou zapojeny dvě neziskové organizace a to sokolovská pobočka Člověk v tísni a PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s.

Projekt směřuje k podpoře realizace zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky ohrožené předčasným odchodem v rámci ORP Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu.

V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání, budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření, jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů strategie.

 

Základní školy na Ostrovsku podporují žáky ohrožené neúspěchem - tisková zpráva

Základní školy v oblasti obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrov spojily své síly a chtějí společně bojovat proti školnímu neúspěchu svých žáků.  Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávacího systému nebo školním neúspěchem, jsou velkým problémem, se kterým se potýká velká většina základních škol na Ostrovsku. Problém by měl pomoci vyřešit projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“, který zahrnuje několik vzájemně provázaných aktivit.

 

Žáci ohrožení školním neúspěchem dostanou v rámci projektu přímou podporu ve formě služeb specialistů - psychologů, logopedů a speciálních pedagogů. Vybraným žákům bude zajištěno také individuální doučování přímo v rodině nebo v prostorách škol či školních klubů. Budou organizovány schůzky učitelů s rodiči za účasti odborníka a zřizovány školní kluby, které jsou vhodným prostředím, v němž se žáci mohou připravovat na výuku.

 

V rámci projektu budou podpořeni také učitelé. Uskuteční se společná setkání učitelů ze všech zapojených škol, na kterých budou mít možnost sdílet své zkušenosti s problémovými žáky. Díky společnému setkávání a sdílení zkušeností se mohou objevit nové možnosti práce se žáky. Učitelům bude poskytnuta podpora také pomocí dalšího vzdělávání, které bude zaměřeno např. na tvorbu individuálních plánů, na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení třídnických hodin, pravidla a kázeň ve třídě, konstruktivní komunikaci a vedení dětí, efektivní spolupráci apod.

 

V projektu dojde také k vytvoření Lokální strategie rozvoje školství oblasti ORP Ostrov, která bude obsahovat komplexní návrh, jak zlepšit kvalitu celého systému vzdělávání v dané lokalitě zvláště v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami a žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolupráce všech aktérů bude prohlubována i v rámci aktivity Vytváření sítě mezi základními školami a dalšími spolupracujícími články. Cílem síťování by měl být především přenos zkušeností mezi jednotlivými školami v ORP Ostrov. „Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, jsme schopni vzdělávat v rámci jedné třídy vedle žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb i žáky se speciálními potřebami, podíleli jsme se také na tvorbě školské inkluzivní politiky kraje. Rádi naše zkušenosti předáme dál,“ uvedl Mgr. Jan Musil, ředitel ZŠ v Jáchymově.

 

Projekt je realizován ve spolupráci Města Ostrov, základních škol působících v oblasti obce s rozšířenou působností (1.ZŠ Ostrov, 3.ZŠ Ostrov, 5.ZŠ Ostrov, ZŠ Merklín, Abertamy, Hroznětín, Pernink, Potůčky, Horní Blatná, a Jáchymov) a neziskových organizací Člověk v tísni a Pecka. „Prosperita města a regionu závisí ve velké míře na kvalifikované pracovní síle. Nekvalifikovaní lidé bez vzdělání často nemají zájem pracovat nebo mají problém práci sehnat a zvyšují nám tak nezaměstnanost. Uvědomujeme si, že tento problém je potřeba řešit již na základních školách, proto jsme se rozhodli projekt ve spolupráci s partnery realizovat,“ řekl starosta města Ostrov Pavel Čekan.

 

 

Velká technika pro malé kutily

Projekt předkládá Univerzita Hradec Králové v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, č. výzvy 48. Tento projekt je určen pro MŠ - podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání.

 

 

Erasmus KA1

Projekt je zaměřen na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ formou zahraničních kurzů - pro školní rok 2014 – 2015 schváleno (v pozici náhradníka).  

 

 

Hledáme cesty ke zlepšování

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary

Název projektu: Hledáme cesty ke zlepšování

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001141

 

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme následující aktivity:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem